Kanalizícia MM Malinovo - Most pri Bratislave

KOLAUDAČNÉ rozhodnutie

Postup pri podávaní žiadostí o súhlasné stanovisko ku kolaudačnému rozhodnutiu

Naše súhlasné stanovisko ku kolaudačnému rozhodnutiu potrebujete predložiť príslušnému stavebnému úradu, k žiadosti o kolaudačné rozhodnutie

Postup pri podávaní žiadosti o súhlasné stanovisko ku kolaudačnému rozhodnutiu

1. je potrebné stiahnuť si žiadosť – ŽIADOSŤ KU KOLAUDAČNÉMU ROZHODNUTIU

2. je potrebné vyplniť a podpísať žiadosť – ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo parcely (modré okienko v pravom hornom rohu VS)

– v prípade, že žiadateľom je právnická osoba je potrebné uviesť do kolonky ŽIADATEĽ všetky fakturačné údaje

3. k vyplnenej a podpísanej žiadosti je potrebné priložiť následné prílohy:

–  List vlastníctva / STIAHNÚŤ TU

–  Výpis z katastrálnej mapy 

–  Stavebné povolenie

–  Projektová dokumentácia – časť zdravotechnika – kanalizačná prípojka

4. Žiadosť spolu so všetkými prílohami je potrebné poslať na emailovú adresu kanalizaciamm@gmail.com

Žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, že obsahuje všetky vyššie uvedené dokumenty.

Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní odo dňa jej prijatia.

Všetky práva vyhradené © 2019 Kanalizácie MM

Made by Netblue.sk