Kanalizícia MM Malinovo - Most pri Bratislave

STAVEBNÉ POVOLENIE

Postup pri podávaní žiadostí o súhlasné stanovisko k stavebnému povoleniu

Naše súhlasné stanovisko k stavebnému povoleniu potrebujete predložiť príslušnému stavebnému úradu, k žiadosti o stavebné povolenie.

Postup pri podávaní žiadosti o súhlasné stanovisko k stavebnému povoleniu:

1. je potrebné stiahnuť si žiadosť – ŽIADOSŤ K STAVEBNÉMU POVOLENIU

2. je potrebné vyplniť a podpísať žiadosť – ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo parcely (modré okienko v pravom hornom rohu VS)

– v prípade, že žiadateľom je právnická osoba je potrebné uviesť do kolonky ŽIADATEĽ všetky fakturačné údaje

3. k vyplnenej a podpísanej žiadosti je potrebné priložiť následné prílohy:

–  List vlastníctva / STIAHNÚŤ TU

–  Výpis z katastrálnej mapy 

–  Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu – časť zdravotechnika – kanalizačná prípojka 

4. Žiadosť spolu so všetkými prílohami je potrebné poslať na emailovú adresu kanalizaciamm@gmail.com

5. je potrebné uhradiť poplatok vo výške 150,00,-EUR (uvedený v cenníku)

– PRIMA BANKA Slovensko

– IBAN: SK24 5600 0000 0048 5120 1001

– ako variabilný symbol uveďte číslo parcely (rovnaké ako na žiadosti)

– do POZNÁMKY uveďte meno žiadateľa

Žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, že obsahuje všetky vyššie uvedené dokumenty.

Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní odo dňa jej prijatia.

Daňový doklad k zrealizovanej platbe Vám bude vyhotovený po pripísaní úhrady na náš účet.

Súhlasné stanovisko Vám bude vydané až po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet.

Všetky práva vyhradené © 2019 Kanalizácie MM

Made by Netblue.sk